Tagasi AVALEHELE Näiteid projektidest  | VÕISTLUSTÖID | Tellimine

 

Pargiprojektid | Restaureerimisprojektid | Haljastusprojektid | Eraaedade projektid | Hoolduskavad | Dendrohinnangud, ohtlike puude hindamine | Pargiuuringud | Ajalooliste parkide uuringud | Järelvalve | Konsultatsioonid

 

Maastikuarhitektuuri ehk välisruumi projektid ja uuringud


SulevNurme.org

 

Sulev Nurme:

 

Maastikuarhitektuuri teenused

 

Galerii | Näiteid töödest | Tellimine

Pargiprojektid | Restaureerimisprojektid | Haljastusprojektid | Eraaedade projektid | Hoolduskavad | Dendrohinnangud | Uuringud | Ajalooliste parkide uuringud | Järelvalve | Konsultatsioonid

 

| Menüü |

 

Avalike parkide ja aedade projektid


SulevNurme.org

 

Avalike alade maastikuarhitektuuri projektide hulka kuuluvad väljakute, parkide ja aedade projektid, mängu- ja spordiväljakute, matkaradade, tänavahaljastuse, maanteehaljastuse, kalmistute, katusaedade projektid jne.  Avaliku ala maastikuarhitektuuri projekt on ehitusprojekt, mille alusel saab teostada ehitustööd, hinnata ehitusmaksumust, teostada järelvalvet jne.

 

Maastikuarhitektuuri projekt on eraldiseisev ehitusprojekt või mõne suurema ehitusprojekti eriosa, mis koostatakse mistahes mingi kokkulepitud maa-ala ruumiliseks lahendamiseks. Maastikuarhitektuuri projekt ei ole samastatav haljastusprojektiga, kuigi haljastus on enamasti üks maastikuarhitektuurse projekti osadest. Maastikuarhitektuursel projekteerimisel lähtutakse Ehitusseadustikust ja valdkonda reguleerivatest standarditest (näiteks EVS 932:2017, EVS 907:2010 jt). Maastikuarhitektuuri projekte võib koostada kutsetunnistusega maastikuarhitekt.  

 

Maastikuarhitekti tegevusvaldkondadest vt täpsemalt: Landscape Institute (London) koostatud "The Guide to Clients".

 

Valmisehitatud projekte...

Galerii | Näiteid avalike alade projektidest Tellimine  

Restaureerimisprojektid | Haljastusprojektid | Eraaedade projektid | Hoolduskavad | Dendrohinnangud | Uuringud | Ajalooliste parkide uuringud | Järelvalve | Konsultatsioonid

 

| Menüü |

 

Kaitsealuste vanade parkide ja aedade taastamisprojektid


SulevNurme.org

 

Vanade parkide ja aedade taastamisprojektid (rekonstrueerimis- ja restaureerimisprojektid) on projektid, millega lahendatakse ajaloolise haljasala taastamine. Projektlahenduse leidmisel tuleb lisaks tavapärasele projekteerimise heale tavale ja regulatsioonidele arvestada ajaloolise kompositsiooniga, mistõttu vajalik on teha ajaloolisest kontekstist lähtuv ruumianalüüs, arvestada Veneetsia harta ja Firenze hartast tulenevat head restaureerimistava. Enamasti on vajalik teha ka puistu dendroloogiline hinnang ja määrata esmased puistu hooldustööd. Projekt vormistatakse sarnaselt mistahes muu ehitusprojektiga, kuid arvestada tulem Muinsuskaitseseadusest või/ja Looduskaitseseadusest tulenevaid lisanõudeid. Muinsuskaitselised kitsendused seatakse muinsuskaitse eritingimustega. Eritingimused väljastab Muinsuskaitseamet.

 

Projekte muinsuskaitsealustele parkidele jt muinsuskaitse all olevatele haljasaladele (sh ajaloolised maastikud) võib koostada maastikuarhitekti ettevalmistusega muinsuskaitse tegevusluba omav isik.

 

Valmisehitatud projekte...

Galerii | Näiteid ajalooliste parkide rekonstrueerimisprojektidest | Tellimine  

Pargiprojektid | Haljastusprojektid | Eraaedade projektid | Hoolduskavad | Dendrohinnangud | Uuringud | Ajalooliste parkide uuringud | Järelvalve | Konsultatsioonid

 

| Menüü |

 

Haljastusprojektid


SulevNurme.org

 

Haljastusprojektiga lahendatakse ainult välisruumi haljastuse osa. Projekti mahus näidatakse:

  • olemasoleva haljastuse hooldus ja raied;

  • uue haljastuse asendiplaaniline paiknemine;

  • istutustööde mahud;

  • nõuded istutus- ja hooldustöödeks.

Haljastusprojekt vormistatakse sarnaselt mistahes muu ehitusprojektiga eraldiseisvalt või projekti osana.

 

Valmisehitatud projekte...

Galerii | Näiteid haljastusprojektidest | Tellimine  

Pargiprojektid | Restaureerimisprojektid | Eraaedade projektid | Hoolduskavad | Dendrohinnangud | Uuringud | Ajalooliste parkide uuringud | Järelvalve | Konsultatsioonid

 

| Menüü |

 

Eraaedade ja korterelamuaedade projektid


SulevNurme.org

Rasmus Kurmi foto

 

Koduaia projekt on ehitusprojekt, mille järgi saab ettekujutuse tulevasest aiaruumist, saab hinnata ehitusmaksumust (projket peab olema tasemel, mis soovi korral võimaldab võtta ettevõtetelt hinnapakkumised ehituseks), aia valmis ehitada ning korraldada ka edasise hoolduse.  Loe eraaedade kujundusprojektidest lähemalt...

 

Valmisehitatud projekte...

 

Galerii | Näiteid eraaedade projektidestTellimine

Pargiprojektid | Restaureerimisprojektid | Haljastusprojektid | Hoolduskavad | Dendrohinnangud | Uuringud | Ajalooliste parkide uuringud | Järelvalve | Konsultatsioonid

 

| Menüü |

 

Hoolduskavad, kaitsekorralduskavad


SulevNurme.org

 

Ajaloolise pargi elementaarseks korrastamiseks piisab Keskkonnaameti pargi hoolduskava koostamise juhendi kohaselt koostatud hoolduskavast. Hoolduskavaga määratakse pargi jaoks vajalikud hooldustööd, tööde teostamise spetsiifika, tööde intervall jm. Hoolduskava koostatakse 3-10 aastaks. Hoolduskava saab võtta aluseks kaitsealustel parkidel ka hooldustoetuste taotlemiseks. Hoolduskava ülesehitus võib olla viidatud juhendist ka teistsugune või lihtsustatud. Avariiliste raietööde, puittaimede hooldustööde tegemiseks ei ole vaja hoolduskava - piisab konsultatsioonist ja vajadusel kohapeal vajalike tegevuste määratlemisest. Kaitsealustes parkides on vajalik nende tööde teostamiseks taotleda Keskkonnaameti või/ja Muinsuskaitseameti luba.

 

Hoolduskava ei sobi uusistutuste tegemiseks ja rajatiste ehitamiseks või taastamiseks. Haljastus- ja ehitustööde teostamiseks on vajalik koostada projekt.

 

Kaitsekorralduskava sisu ja vormistus on määratud Looduskaitseseaduse ja kaitsekorralduskava koostamise korra kohaselt. Kaitsekorralduskava on kaitsealuses pargi kaitseväärtuste säilitamiseks vajalike tegevuste planeerimise aluseks. Kaitsekorralduskava koostamise algatab Keskkonnaamet. Kaitsekorralduskava koostatakse 3-10 aastaks.

 

Galerii | Näiteid hoolduskavadest | Näiteid kaitsekorralduskavadest | Tellimine

Pargiprojektid | Restaureerimisprojektid | Haljastusprojektid | Eraaedade projektid | Dendrohinnangud | Uuringud | Ajalooliste parkide uuringud | Järelvalve | Konsultatsioonid

 

| Menüü |

 

Dendroloogilised hinnangud ja inventuurid, ohtlike puude hindamine


SulevNurme.org

 

Puistu inventuuri vajaduse määrab üldjuhul omavalitsus. Hinnang peab olema tehtud aktsepteeritava metoodika kohaselt ja omavalitsuse regulatsioonile vastavalt (vt nt Tallinnas kehtiv kord). Üksikpuudena tehtava inventuuri jaoks on vajalik aktuaalne digitaalne geoalus täpsusega vähemalt 1:500, millel kajastuvad puud alates rinnasdiameetrist 6 cm ja põõsad. Metsal, võsa- ja põõsamassiividel peab geoalusel kajastuma vähemalt kõlvikute välispiir. Probleemsete puude hindamiseks on võimalik ka konsultatsioon kohapeal, sh raiutavate või hooldust vajavate puude märkimine objektil.

 

Galerii | Näiteid avalike alade projektidest Tellimine

Pargiprojektid | Restaureerimisprojektid | Haljastusprojektid | Eraaedade projektid | Hoolduskavad | Uuringud | Ajalooliste parkide uuringud | Järelvalve | Konsultatsioonid

 

| Menüü |

 

Maastiku-uuringud, maastikuanalüüs, geobotaanilised analüüsid


SulevNurme.org

 

Maastikuarhitektuuri projektide, planeeringute tegemiseks võib olla vaja mitmesuguseid taimestikuga seotud eeluuringuid:

  • pargi alustaimestiku (rohustu) inventuure ja uuringuid;

  • hinnata kavandatud rajatise, protsessi vms mõju objekti taimestikule;

  • hinnata kavandatud rajatise, protsessi vms mõju naabruskonna taimestikule;

  • hinnata kavandatud rajatise, protsessi vms mõju miljöösse/maastikku;

  • kaitsealuste liikide, koosluste ja vääriselupaikade määramine;

  • patogeenide ja invasiivsete liikide määramine.

 

Eriuuringute juurde kaasatakse lisaks maastikuarhitektile vastavad spetsialistid (botaanikud, ökoloogid, mükoloogid jne). Kõigi eriuuringute puhul on vajalik tellitavate uuringute otstarbekust kaaluda ja täpse sisu konsulteerida spetsialistiga, et mitte teha kulutusi antud situatsioonis ebavajalikele asjadele.

 

Galerii | Näiteid maastiku-uuringutest Tellimine

Pargiprojektid | Restaureerimisprojektid | Haljastusprojektid | Eraaedade projektid | Hoolduskavad | Dendrohinnangud | Ajalooliste parkide uuringud | Järelvalve | Konsultatsioonid

 

| Menüü |

 

Vanade parkide uurimine, ajalooliste õiendite koostamine


SulevNurme.org

 

Kõigile muinsuskaitsealustele objektidele või objektide kaitsevööndis paiknevatele objektidele tuleb projekti või planeeringu koostamise eelselt teha vastavalt Muinsuskaitseseadusele muinsuskaitse eritingimused. Eritingimused tuleb koostada vastavalt kehtivale korrale: https://www.riigiteataja.ee/akt/123032015128. Eritingimused väljastab Muinsuskaitseamet. Eritingimuste jaoks vanale pargile on lähtealluseks ajaloolise pargiruumi analüüs.  Eritingimuste koostamiseks vajalikud eeluuringud muinsuskaitsealustele parkidele jt muinsuskaitse all olevatele haljasaladele (sh ajaloolised maastikud) võib koostada maastikuarhitekti ettevalmistusega muinsuskaitse tegevusluba omav isik.

 

Galerii | Näiteid muinsuskaitse eritingimustest (koostatud kuni 2019. a -ni kehtinud Muinsuskaitseseaduse kohaselt) Tellimine

Pargiprojektid | Restaureerimisprojektid | Haljastusprojektid | Eraaedade projektid | Hoolduskavad | Dendrohinnangud | Uuringud | Ajalooliste parkide uuringud | Järelvalve | Konsultatsioonid

 

| Menüü |

 

Järelvalve


SulevNurme.org

 

Maastikuehitustööde järelvalve ja muinsuskaitse järelvalve, samuti autorijärelvalve on tasuline. Ühekordne järelvalve kord objektil on aja- ja transpordikulu põhine (orienteeruvalt 50 eurot/tund + transpordikulu 30 senti/km). Järelvalve saab kokku leppida ka perioodiks, sellisel juhul on hind kokkuleppel perioodipõhine.

 

Järelvalvet maastikuehituse-, restaureerimis- ja rekonstrueerimistöödele muinsuskaitsealustes parkides jt muinsuskaitse all olevatel haljasaladel (sh ajaloolised maastikud) võib koostada maastikuarhitekti ettevalmistusega muinsuskaitse tegevusluba omav isik.

 

Galerii | Näiteid avalike alade projektidest Tellimine

Pargiprojektid | Restaureerimisprojektid | Haljastusprojektid | Eraaedade projektid | Hoolduskavad | Dendrohinnangud | Uuringud | Ajalooliste parkide uuringud | Konsultatsioonid

 

| Menüü |

 

Konsultatsioonid ja eksperthinnangud


SulevNurme.org

 

Aia, pargi vm haljasala projekteerimise, taastamise, hindamise, hoolduse vm haljasala majandamisega seotud küsimuse lahendamiseks on võimalik tellida konsultatsioon.  Konsultatsioon objektil on tasuline, orienteeruvalt 50 eurot/tund. Kui objekt asub Tartust kaugemal kui 30 km, lisandub transpordikulu edasi-tagasi 30 senti/km. Tasumine toimub peale teenuse tegemist esitatava arve alusel. Konsultatsioon juhul, kui sellele järgneb hilisem töö tellimine samal objektil, on tasuta. Hinnapakkumise koostamine on juhul, kui sellega ei kaasne eskiisi või kontseptsiooni koostamist, tasuta. Eskiisi koostamine hinnapakkumise osana on tasuline, hind kokkuleppel. Hinnangulise ehitustööde mahtude ja maksumuse arvutus on tasuline, hind eelpool antud tunnihinna alusel.

 

Maastikarhitektuursete eksperthinnangute tasu on kokkuleppel. Hind sõltub töö mahust ja töö keerukusest. Arvestuse aluseks on tunni, päeva või nädala põhine töötasu koos sellega seotud maksudega, kulud transpordile, sidevahenditele, materjalidele, kooskõlastamistele jm-le ning ettevõtte üldkulu.

 

Galerii | Tellimine

Pargiprojektid | Restaureerimisprojektid | Haljastusprojektid | Eraaedade projektid | Hoolduskavad | Dendrohinnangud | Uuringud | Ajalooliste parkide uuringud | Järelvalve

 

| Menüü |

 

Tellimine


SulevNurme.org

 

Hinnapakkumise küsimiseks, töö tellimiseks või konsultatsiooniks helistage tel 5340 1463 või saatke e-mail info[@]sulevnurme.org. Vajadusel on võimalik hinnapakkumise koostamise eelselt pakkuda tasuta abi ja konsultatsiooni lähteülesande täpsustamiseks. Pakkumise täpsustamiseks saab teha ka pakkumise eelse konsultatsiooni objektil. Objektidel, mis asuvad Tartust kaugemal kui 30 km, on konsultatsioon objektil tasuline.

 

Võimalik on teenust pakkuda koos maamõõdutööde, arhitektuurse projekteerimise ja tehnovõrkude, sh välisvalgustuse projekteerimisega.  

 

Võta ühendust! 

 

Pargiprojektid | Restaureerimisprojektid | Haljastusprojektid | Eraaedade projektid | Hoolduskavad | Dendrohinnangud | Uuringud | Ajalooliste parkide uuringud | Järelvalve | Konsultatsioonid

 

| Menüü |

 


Privaatsustingimused Kasutustingimused | Sitemap

 

Viimati täiendatud: 15 jaanuar 2021

©Sulev Nurme 1997-2021. Kõik õigused kaitstud | All rights reserved