Eraaedade ja korterelamute aedade kujundusprojektid

Sulev Nurme - maastikuarhitekt

Tagasi  | KODUAIA PROJEKT | LÄHTEMATERJALID, MAKSUMUS

Mis on koduaia kujundusprojekt, mida see endas sisaldab?


SulevNurme.org

 

Koduaed peegeldab omanikku. Isikupärase, ilusa, mugava ja hubase aia kujundamiseks on vajalik eelkõige läbimõeldud kavandi olemasolu. Selleks, et teha investeering oma aia rajamiseks või korda tegemiseks, on vajalik kvaliteetne visioon ja ehitamiseks sellekohaselt koostatud projekt. Hea projekti järgi on võimalik planeerida töid, hinnata eelarvet ning paika panna tegevuste järjekord, et poleks vaja teha asju ümber mitu korda. Samuti peaks koduaia projektist selguma tulevase hoolduse mahud ning vajadus. Projekt peaks andma edasi, milliseks aed aastate jooksul kujuneb.

Koduaia projekt on ehitusprojekt ehk dokument, mille alusel peab olema võimalik määrata ehitusmaksumus ning aed valmis ehitada. Projektis peab olema piisava täpsusega visualiseeritud kõik ideed tasemel, mis lubavad nende järgi ehitada otse või siis valmistada ehituse jaoks detailsed tööjoonised. Projekti on võimalik koostada erinevates staadiumites:

 • eskiisina, millega määratakse ära üldised lahendused;

 • eelprojektina, millega määratakse ära põhiline ruumiline struktuur ning antakse üldised soovitused kujunduse osas;

 • põhiprojektina, millega antakse juba konkreetsed lahendused koos tööde mahutabelite jms-ga.

Vajadusel koostatakse ehitustööde käigus või vahetult ehitustööde eelselt tööjoonised, mis on eriti olulised, kui aeda plaanitakse spetsiifilisi rajatisi (pergolad, veesilmad, kiviktaimlad jne). See, millisel tasemel projekt koostatakse, tuleks kindlasti kokku leppida eelnevalt, sest projekti tasemest sõltub hind.

Koduaia projekti tellimisel peaks enese jaoks välja mõtlema, kuidas soovitakse aeda kasutada ning mis selles peaks kindlasti olema. samuti, milliste punktide vahel aias peavad olema liikumisteed, millised küljed kindlasti suletud jne. Projekteerija oskab ka ise kindlasti selles suhtes nõu anda, kuid mingisugused raamid teevad koostöö kindlasti viljakamaks. Seepärast võiks enne lepingu allakirjutamist koostada vabas vormis lähteülesande, mis lihtsustab projekteerija tööd. Teiseks peaks kriitiliselt üle vaatama olemasolevad krundiplaanid. Kuigi eskiisi saab koostada ka näiteks Maa-ameti ortofotole, tagab alati parema kvaliteedi ja täpsuse olevat situatsiooni õigesti peegeldav digitaalne geodeetiline alusplaan (dwg formaadis). Samuti - aiaprojekti koostamiseks on tarvis võtta aega. Soovitav on sellega tegeleda juba sügisel, sest kevadel, kui algab aedade rajamise hooaeg, on tegijatel käed tööd täis.

Oma koduaia kujundamisel peaks usaldama tegijaid, kellel on olemas vastavad teadmised (kõrgharidus) ning pikaajalised kogemused. Töö teostaja peab suutma eelkõige käsitleda projektala laiemalt, kui ainult krundi piires, loodav lahendus peab sobituma miljöösse. Seetõttu ei piisa ainult taimetundmise- või taimeseade teadmistest, vaid olulised on eelkõige teadmised aia kui majaga seotud arhitektuurse ruumi esteetilisest organiseerimisest. Seega soovitan küsida tegijalt alati ka tema haridusliku tausta ja tehtud tööde kohta. Kõige parem on, kui aia lahendus valmib koostöös hooned kavandava arhitekti ning maastikuarhitektiga.

Projekti ülesehitus peab andma edasi projektlahenduse sisu võimalikult detailselt ning täpselt. Projekt koosneb tekstilisest seletuskirjast ning graafilisest osast (joonised). Vajadusel antakse eraldi osana lisad, milles esitatakse need materjalid, mis esitlevad teatud standardlahendusi, illustreerivad või aitavad mõista projekti sisu. Temaatiliselt peaks projektis olema käsitletud järgmised valdkonnad:

 • tekstiline või graafiline situatsiooni analüüs, milles analüüsitakse projektala ruumilisi seoseid ümbritsevate aladega, logistilist skeemi jne ning mis põhjendab antud konkreetse projektlahenduse koostamise lähtekohti;

 • üldkujundus, millega määratakse ala ruumilised ja vormilised lahendused ning mis esitatakse graafiliselt ja selgitatakse seletuskirjas tekstiliselt;

 • haljastus - projektlahenduse osa, millega täpsustatakse projektalale kavandatud taimed, vajalikud läbiviidavad raied ja taimedega seotud hooldusküsimused nii graafiliselt, kui tekstiliselt;

 • vertikaalplaneerimine, mis esitatakse graafiliselt ja millega lahendatakse maapinna kõrgused ja sadevee äravool;

 • detailide kirjeldused, millega määratakse ära kavandatud rajatiste, sõlmede (näiteks teekatendid, arhitektuursed väikevormid jne) jms kujundus, mõõtmed, materjalid ning tehniline lahendus, mis esitletakse graafiliselt ja täpsustatakse tekstiliselt;

 • kavandatud tööde mahtude loetelu, mis esitatakse koondtabelina ja milles antakse kõigi projektlahendusega seotud mahtude loetelu, mille järgi on võimalik koostada ehitajal täpne eelarve.
   

Tagasi | Portfolio | Näiteid erakruntide projektidest | Tellimine

| Menüü |

 

Lähtematerjalid, töö koostamise aeg ja maksumus


SulevNurme.org

 

Töö tegemiseks eel- ja põhiprojektina oleks vajalik digitaalse geodeetilise alusplaani olemasolu. Eskiisi saab koostada Maa-ameti kaardiserveri materjale kasutades. Koduaia projekti koostamiseks kulub üldjoontes aega 2 - 6 nädalat. Maksumus sõltub:

 • kui suur on aed;

 • kas on olemas digitaalne geoalus;

 • milliseid arhitektuurseid väikevorme ja tehnosüsteeme soovitakse;

 • millisel tasemel töö tehakse (eskiis, eelprojekt, põhiprojekt).

Võimalik on konsultatsioon Teie aias. Objektidel, mis asuvad Tartust kaugemal kui 50 km on konsultatsioon tasuline, hind kokkuleppel. Täpsustavate küsimuste korral või hinna küsimiseks võta ühendust.

 

 

Tagasi | Portfolio | Näiteid erakruntide projektidest | Tellimine

| Menüü |


Privaatsustingimused Kasutustingimused | Sitemap

 

Viimati täiendatud: 24 veebruar 2022

©Sulev Nurme 1997-2022. Kõik õigused kaitstud | All rights reserved